Privatlivs politik

Privatlivspolitik for Foreningen for Afholdelse af ChopCon

Sidst opdateret: 4. september 2018

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Foreningen for Afholdelse af ChopCon (FFACC) er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Anders Bach Pedersen
chopcon@outlook.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Medlemmer: navn, e-mail, telefonnummer
 • ChopCon-deltagere: navn, e-mail, telefonnummer

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig ved indmelding i foreningen, eller ved tilmelding til ChopCon-arrangementet. I enkelte tilfælde kan vi anvende andre kilder, f.eks. sociale medier eller andre kanaler som er offentligt tilgængelige.

Foreningens formål med behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

 • At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev
 • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven
 • At kunne levere varer og ydelser, du har bestilt
 • At administrere din relation til foreningen

Formålene med at behandle oplysninger om ChopCon-deltagere er:

 • At behandle deltageroplysninger – herunder at opkræve deltagelsesgebyr og sende nyhedsbrev
 • At vi kan drive ChopCon-arrangementet, herunder planlægning, gennemførsel og opfølgning
 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven
 • At kunne levere varer og ydelser du har bestilt

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine personoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 • At håndtere dine medlemsrettigheder (f.eks. på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter
 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Når vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – f.eks. til brug for markedsføring – uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen eller som ChopCon-deltager:

 • Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter, at dit medlemskab er ophørt.
 • ChopCon-deltagere: Vi sletter oplysninger om dig, et halvt år efter at arrangementet har været afholdt.

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer og ChopCon-deltagere til statistik og lignende, så længe det har historisk værdi.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du ifølge persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det, vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger, vi har om dig, i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet (www.datatilsynet.dk) – over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside (denne tekst).